Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Parafii Brzegi Dolne, obejmuje wiele aspektów życia religijnego. Wskazania, według których dokonuje się formacja, zawarte są dokumentach Konferencji Episkopatu Polski i statutach Synodu Archidiecezji Przemyskiej.

Formacja do bierzmowania obejmuje trzy lata. Rozpoczyna się w kl. 6 Szkoły Podstawowej a jej zwieńczeniem jest przyjęcie sakramentu bierzmowania w kl. 8. Uczniowie kl. 3 Gimnazjum przyjmują sakrament na zakończenie nauki w gimnazjum.

Bardzo ważną sprawą jest systematyczny i pełny udział w sakramentach, udział w katechezie szkolnej i parafialnej. Nadto wymagana jest wiedza z zakresu głównych prawd religijnych.

O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje kandydat do bierzmowania poprzez spełnienie  w stopniu co najmniej dostatecznym warunków przygotowania do tego sakramentu.

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 1. 6 SP– (wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj)
 2. 7 SP– (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec).
 3. 8 SP i kl. 3 Gim.– co miesiąc.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Etap I – kl. 6 Szkoły Podstawowej:

 • Przedstawienie pisemnej prośby o włączenie do grona osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
 • Spotkania formacyjne co drugi miesiąc
 • Comiesięczna spowiedź potwierdzona wpisem do indeksu
 • Udział w niedzielnej Eucharystii
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • Udział w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, majówkach itp.

Etap II  – kl. 7 Szkoły Podstawowej:

 • Spotkania formacyjne co drugi miesiąc
 • Comiesięczna spowiedź potwierdzona wpisem do indeksu
 • Udział w niedzielnej Eucharystii
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • Udział: w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, majówkach itp.

Etap III – kl. 8 Szkoły Podstawowej i kl. 3 Gimnazjum:

 • Comiesięczne spotkania formacyjne
 • Comiesięczna spowiedź potwierdzona wpisem do indeksu
 • Udział w niedzielnej Eucharystii
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • Wykazanie się wiedzą z zakresu głównych prawd religijnych
 • Udział: w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, majówkach itp.
 • Udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych
 • Wybór imienia świętego Patrona do bierzmowania.

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące sakramentu bierzmowania:

 1. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.
 2. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 3. Świadkami bierzmowania powinni być – rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba – wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania.
 4. Przyjęcie sakramentu możliwe jest „najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.
 5. Do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości.
 6. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego

Nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r

Najbliższe spotkanie: dla uczniów z klasy 8 S.P. i z klasy 3 Gimnazjum w sobotę 8 grudnia 2018 roku.

Porządek:
16:00 – Msza św. w kościele w Brzegach Dolnych, dla tych którzy nie byli na roratach w Łodynie o 6:30
17:00 – 19:00 – spotkanie formacyjne na plebanii.

Zadania:          

 1. Przynosimy Indeksy.
 2.  Przynosimy zeszyty
 3.  O czym mówi Jezus w ewangelii na 2 Niedzielę Adwentu i o czym mówi Słowo Boże w 1 i 2 czytaniu. Do czego zachęca nas Duch Święty?
 4. Zaliczenie 9 pytań.

Co to jest Pismo święte?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Kto jest autorem Pisma świętego?

Pierwszorzędnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

Pismo święte dzieli się na Stary Testament (45 ksiąg) i Nowy Testament (27 ksiąg) razem 72 księgi.

Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?

Przewodnią myślą Pisma świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.

Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu  i zbawienie.

Kto napisał cztery Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan.

Wymień Księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

Naucz się na pamięć 27 skrótów biblijnych Nowego Testamentu

Np. Ewangelia według św. Mateusza – Mt

List św. Pawła do Galatów  – Ga

Inne skróty z Internetu lub z Pisma św. które masz w domu.

Na pamięć wyznanie wiary: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego …